Posledná aktualizácia

msks_1

kinomier_1

ekousek_1

zdrzam_1

astrokabinet_1

divadlonz_1

kontakty_1

 

 


Plánované akcie   Fotogaléria z akcií   Významné dni

VÝZNAMNÉ  ENVIRONMENTÁLNE  DNI  A  UDALOSTI  V  ROKU 

Január

16.1.  Deň vyhlásenia Národného parku Pieniny/PIENAP (1967)

18.1.  Deň vyhlásenia Národného parku Malá Fatra (1988)

          Deň vyhlásenia Národného parku Slovenský raj (1988)

 

Február

2.       Svetový deň mokradí

     *   Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy  

    vodného vtáctva tzv. Ramsarská konvencia (Ramsar Irán 1971)

16.*   Barcelonská konvencia o ochrane Stredozemného mora (Barcelona 1976)

25.*   Dohovor o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice             

          (Espoo 1991)

 

Marec

1.        Deň vyhlásenia Národného parku Slovenský kras (2002)

3.  *    Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov   

           a rastlín (Dohovor CITES, Washington 1973)

17.*    Dohovor o ochrane a využívaní hraničných tokov a medzinárodných jazier, Dohovor  

           o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií (Helsinki 1992)

21.      Svetový deň lesov (iniciovaný ECA a FAO v 1971)

           Dni ochrany prírody (21.3.-1.4.)

22.*    Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy (Viedeň 1985)

     *    Bazilejský dohovor o riadení pohybu nebezpečného odpadu cez hranice štátov a jeho 

           zneškodňovaní (Bazilej 1989)

           Svetový deň vody (iniciovaný na Konferencii v Riu 1992, od 1993)

23.      Svetový deň meteorológie (WMO)

30.      Zriadenie Slovenskej komisie pre životné prostredie ako ústredného orgánu štátnej 

           správy SR pre tvorbu a ochranu životného prostredia          

 

Apríl – MESIAC LESOV

1.         Deň vyhlásenia Národného parku Veľká Fatra (2002)

            Svetový deň vtáctva

7.         Svetový deň zdravia (WHO)

18.       Medzinárodný deň pamiatok a sídel

22.       Svetový deň Zeme (od 1970 v USA)

23.       Medzinárodný deň Černobyľu

29.       Deň stromov – Zasaď strom (Arbor Day, od 1872 v USA)

 

Máj

3.         Deň Slnka (UNEP)

7.         Zriadenie Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a Európskej environmentálnej

            informačnej a monitorovacej siete (EIONET) nariadením Európskeho spoločenstva

            (1990)

9.  *     Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (New York 1992)

10.       Svetový deň pohybom ku zdraviu

13.       Medzinárodný deň sťahovavých vtákov (od 1993)

14.       Národný environmentálny akčný plán I. (1996)

21.       Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj

22.       Medzinárodný deň biodiverzity/biologickej rozmanitosti (2002)

     *     Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát tzv. Karpatský 

            dohovor (Kyjev 2003)

     *     Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach (Štokholm 2001)

23.       Svetový deň korytnačiek (California USA od 2000)

24.       Európsky deň národných parkov (EUROPARC od 1999, ku dňu vyhlásenia prvého NP

            v Európe vo Švédsku v 1909)

25.       Deň Afriky

31.       Svetový deň bez tabaku (WHO od 1988)

            Deň otvárania studničiek

 

Jún

1.  *     Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť

            tzv. Bernský dohovor (Bern 1982)

5.         Svetový deň životného prostredia (UNEP 1972)

     *     Dohovor o biologickej diverzite (Rio de Janeiro 1992)

8.         Svetový deň oceánov (Rio de Janeiro 1992)

14.       Konferencia o životnom prostredí a rozvoji (Rio de Janeiro 1992)

            Deň vyhlásenia Národného parku Nízke Tatry/NAPANT (1978)

17.*     Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom

            a/alebo dezertifikáciou, hlavne v Afrike (Paríž 1994)         

            Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha

21.       Deň kvetov (letný slnovrat)

            Svetový deň veľrýb

22.*     Dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené činnosťami 

            nebezpečnými pre životné prostredie (Lugano 1993)    

23.*     Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov tzv. Bonnský

            dohovor (Bonn 1979)

25.*     Aarhuský dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom 

            procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhus

            Dánsko 1998, konferencia Životné prostredie pre Európu)

26.       Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu

27.       Svetový deň rybárstva (od 1985)

29.*     Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja (Sofia 1994)

            Medzinárodný deň Dunaja (od 2004)

 

Júl

1.         Založenie Slovenskej agentúry životného prostredia (Banská Bystrica 1993)

11.       Svetový deň populácie (UNFPA)

 

August

6.         Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní

            Deň Hirošimy

9.         Medzinárodný deň solidarity

            Medzinárodný deň domorodých národov

23.       Medzinárodný deň spomienky na obchod s otrokmi a jeho zrušenie (UNESCO)

 

September

8.         Medzinárodný deň gramotnosti (UNESCO)

11.*     Rotterdamský dohovor o prioritne oznamovanom schvaľovacom postupe

            nebezpečných chemických látok  a pesticídov v medzinárodnom obchode (Rotterdam

            1998)

16.*     Montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (Montreal 1987)

16.       Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy (OSN 1994)

20.*     Dohovor o jadrovej bezpečnosti (Viedeň 1994)

21.       Medzinárodný deň mieru

22.       Svetový deň bez áut (od 2000), Európsky deň bez áut (EK od 2000)

23.       Európsky deň agrobiodiverzity (SAVE od 2005)

23.       Deň vyhlásenia Národného parku Poloniny (1997)

            Deň vyhlásenia Národného parku Muránska planina (1997)

27.       Svetový deň turizmu

 

 

Október

3.         Svetový deň ľudských sídel a Svetový deň architektúry (1.októbrový pondelok)

4.  *     Asociačná dohoda medzi EÚ a SR (Brusel 1993)

4.         Svetový deň ochrany zvierat (deň narodenia sv. Františka z Assisi v 1182)

10.       Svetový deň duševného zdravia

            Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR (2001)

12.       Medzinárodný deň redukcie prírodných katastrof (2.októbrová streda)

16.       Svetový deň potravy (FAO)

17.       Medzinárodný deň boja proti chudobe  

18.       Svetový deň monitorovania vody

20.       Stredoeurópsky deň stromov

      *    Európsky dohovor o krajine/EDoK (Florencia 2000)

24.       Deň OSN, založenie OSN (San Francisko 1945)

 

November

6.         Medzinárodný deň ochrany životného prostredia pred ničením počas vojny a

            ozbrojeného konfliktu

8.         Svetový deň urbanizmu

10.       Svetový deň vedy pre mier a rozvoj (UNESCO od 2003)

13.*     Dohovor EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami

            štátov (Ženeva 1979) 

16.*     Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (Paríž 1972)

.           Medzinárodný deň tolerancie (UNESCO 1996)

18.       Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky schválené uznesením

            vlády SR (1993)

27.       Medzinárodný deň nenakupovania

 

December

1.         Svetový deň boja proti AIDS (WHO)

4.  *     Dohoda o ochrane netopierov v Európe (Londýn 1991)

10.       Všeobecná deklarácia ľudských práv (prijatá na Valnom zhromaždení OSN v 1948)

            Deň ľudských práv (OSN od 1950)

            Medzinárodný deň práv zvierat (VB od 1998, Všeobecná deklarácia práv zvierat)

11.       Medzinárodný deň hôr (OSN 2002, od 2003)

18.       Deň vyhlásenia prvého NP na území SR Vysoké Tatry/TANAP (1949)

 

 

Vysvetlivky: * - označenie prijatých dohovorov a dohôd

Zdroje: SAŽP Banská Bystrica a SSE (upravené a doplnené)

Zostavil: MsKS – úsek EV Nové Zámky, august 2012

 

arrow

 

   © Mestské kultúrne stredisko - Nové Zámky. Všetky práva vyhradené.

Clock by www.clocklink.com