Posledná aktualizácia

msks_1

kinomier_1

ekousek_1

zdrzam_1

astrokabinet_1

divadlonz_1

kontakty_1

 

 


PDF na stiahnutie >>

 

Združenie VDAM

 

Pozvánka 

Súťaž v hre na zobcové flauty sólová hra a komorná hra

  „VII. Zahrajže nám
píšťalôčka
 s medzinárodnou účasťou“
2.- 4.  máj 2013
Nové Zámky

 Prihlášku zašlite na adresu:

e mail ladislav.drafi @ post.sk

 Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých

PhDr. Ladislav Dráfi

Nám. Gy. Széchenyiho 8, 940 70 Nové Zámky

00421 904 547 820, 00421 35 6400 675

 

Milí kolegovia, milí súťažiaci,

Dovoľte mi, aby som Vás pozval na VII. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v hre pre zobcové flauty „Zahraj že nám píšťalôčka“, ktorá bude prebiehať v jednotlivých kategóriách v sólovej hre a komornej hre.

 Vďaka Vám, obetavým pedagógom z umeleckých škôl, konzervatórií a vysokých škôl otvárame aj tento ročník, ktorý sa uskutoční od 2. do 4. mája 2013, v ktorom sa opäť predstavia talentovaní interpreti z celého Slovenska aj zo zahraničia, ktorí nám predvedú svoje majstrovstvo v hre na zobcové flauty.

Teší nás, že v tomto ročníku okrem žiakov, študentov a umelcov dostávajú súťažný priestor opäť pedagógovia, ktorí hrajú na rôzne typy zobcových fláut.

Verím tomu, že budete ochotní opäť venovať svoj voľný čas a energiu na prípravu Vašich zverencov, ktorí sa zúčastnia našej súťaže. Viem, že určite budete prekonávať množstvo prekážok - finančných, materiálnych, ale i organizačných, len preto, aby ste sa spoločne mohli zúčastniť, zabojovať a znovu sa stretnúť so svojimi kolegami a súťažiacimi opäť v Nových Zámkoch. Za toto Vám patrí vopred moje poďakovanie.

Keď si spomeniem na predchádzajúcich šesť ročníkov, všetky boli očarujúce a kvalitatívne na vysokej interpretačnej úrovni. Verím, že aj nadchádzajúci ročník sa bude niesť v duchu príjemnej atmosféry, zdravého súťaženia, kvalitného prednesu a priateľstva.

Súťažiacich bude hodnotiť odborná porota zložená z pedagógov umeleckých škôl, z konzervatórií, vysokých škôl, ale aj umelcov z praxe.

Verím, že súťaž v Nových Zámkoch bude súťažou plnou tolerancie, príjemnej atmosféry, kde umenie spája nás všetkých.

v. r. PhDr. Ladislav Dráfi
štatutárny zástupca Združenia VDAM

 

Súťažné kategórie

Kategória PŠ

Vek súťažiacich :                    5 až 6 rokov
Nástroj :                                 sopránová zobcová flauta
Repertoár :                             1 skladba podľa vlastného výberu
                                              (od renesancie až po súčasnú tvorbu)
Nástrojové obsadenie :           sólo – povinný sprievod
Dĺžka programu :                   1 až 3 minúty

Komorná hra :                     najviac noneto
Dĺžka programu :                   1 až 3 minúty

 

Kategória A

Vek súťažiacich :                    7 až 8 rokov
Nástroj :                                 sopránová zobcová flauta
Repertoár :                             2 skladby podľa vlastného výberu
                                              (od renesancie až po súčasnú  tvorbu)

Dĺžka programu :                   2 až 4 minúty
Nástrojové obsadenie :           sólo – povinný sprievod 

Komorná hra :                     najviac noneto
Dĺžka programu :                   2 až 4 minúty

Kategória B

Vek súťažiacich :                    9 až 10 rokov
Nástroj :                                 sopránová zobcová flauta
Repertoár :                             2 skladby podľa vlastného výberu
                                              (od renesancie až po súčasnú tvorbu)
Dĺžka programu :                    3 až 6 minút
Nástrojové obsadenie :           sólo – povinný sprievod

Komorná hra :                     najviac noneto
Dĺžka programu :                   3 až 6 minút
 

Kategória C

Vek súťažiacich :                    11 až 12 rokov
Nástroj :                                 sopráninová – sopránová – altová zobcová flauta
Repertoár :                             2 skladby podľa vlastného výberu
                                              (od baroka až po súčasnú tvorbu)
Dĺžka programu :                   6 až 8 minút
Nástrojové obsadenie :           sólo – povinný sprievod

Komorná hra :                     najviac noneto
Dĺžka programu :                   6 až 8 minút
 

Kategória D

Vek súťažiacich :                    13 až 14 rokov
Nástroj :                                 sopráninová – sopránová – altová – tenorová – zobcová flauta
Repertoár :                             2 skladby podľa vlastného výberu
                                              (od baroka až po súčasnú tvorbu)
Dĺžka programu :                   7 až 9 minút
Nástrojové obsadenie :           sólo – povinný sprievod
Komorná hra :                     najviac noneto
Dĺžka programu :                   7 až 9 minút

 

Kategória E

Vek súťažiacich :                    15 až 16 rokov
Nástroj :                                 sopráninová – sopránová – altová – tenorová – zobcová flauta
Repertoár :                             2 skladby podľa vlastného výberu
                                             (od renesancie až po súčasnú tvorbu)
Dĺžka programu :                   8 až 10 minút
Nástrojové obsadenie :           sólo – povinný sprievod

 

Komorná hra :                     najviac noneto
Dĺžka programu :                   8 až 10 minút

 

Kategória F

Vek súťažiacich :                    17 až 18 rokov
Nástroj :                                 sopráninová – sopránová – altová – tenorová – zobcová flauta
Repertoár :                             2 skladby podľa vlastného výberu – časť sonáty alebo koncertu
                                              (od baroka až po súčasnú tvorbu)
Dĺžka programu :                   9 až 10 minút
Nástrojové obsadenie :           sólo – povinný sprievod

Komorná hra :                     najviac noneto
Dĺžka programu :                   9 až 10 minút

 

Kategória G

Vek súťažiacich :                    19 a viac rokov
Nástroj :                                 sopráninová – sopránová – altová – tenorová – zobcová flauta
Repertoár :                             2 skladby podľa vlastného výberu – časť sonáty alebo koncertu
                                              (od baroka až po súčasnú tvorbu)
Dĺžka programu :                   10 minút
Nástrojové obsadenie :           sólo – povinný sprievod

Komorná hra :                     najviac noneto
Dĺžka programu :                   10 minút

 

Kategória H – Konzervatóriá a Vysoké školy

Nástroj :                                 sopráninová – sopránová – altová – tenorová – zobcová flauta
Repertoár :                             2 skladby podľa vlastného výberu
                                              (od renesancie až po klasicizmus)
Dĺžka celého programu :         9 až 10 minút
Komorná hra :                     dobové nástroje
Dĺžka celého programu :        9 až 10 minút

 

Kategória Pg – pedagógovia

Nástroj :                                 sopráninová – sopránová – altová – tenorová – zobcová flauta
Repertoár :                             2 skladby podľa vlastného výberu
                                              (od renesancie až po súčasnú tvorbu)
Dĺžka celého programu :        5 až 10 minút
Komorná hra :                     dobové nástroje
Dĺžka celého programu :        5 až 10 minút

Kategóriu U – umelci
Nástroj :                                 sopráninová – sopránová – altová – tenorová – zobcová flauta
Repertoár :                             2 skladby podľa vlastného výberu
                                              (od renesancie až po súčasnú tvorbu)
Dĺžka celého programu :        10 až 15 minút
Komorná hra :                     dobové nástroje
Dĺžka celého programu :        10 až 15 minút

 

Prihláška

VII. celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou

v hre na zobcové flauty

 

„Zahrajže nám píšťalôčka“

Meno a priezvisko súťažiaceho :...................................................................................................

Rodné číslo :.....................................................................................................................................

Vysielajúca organizácia :.................................................................................................................

Adresa :..............................................................................................PSČ :......................................

Telefón :..........................................................e – mail :...................................................................

Súťažná kategória :.........................................Vek súťažiaceho :.................................................

Nástroj :..........................................................Dĺžka programu :.....................................................

Súťažný repertoár :

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................Minutáž :..............................

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................Minutáž :..............................

 

Meno a priezvisko korepetítora :.................................................................................................

Meno a priezvisko pedagóga :.....................................................................................................

Meno a priezvisko pozorovateľa :...............................................................................................

Adresa :................................................................................................PSČ :..................................

 

Prihlasujem účastníka na lacné ubytovanie v SOŠ :                 áno                                        nie

Počet osôb :..............................

 

Prihlasujem účastníka na spoločnú stravu :                                               áno                                        nie

Počet osôb :...............................

Dátum :...............................................

 

––––––––––––––––––––––––––––                                                     –––––––––––––––––––––––––––––––––

                podpis súťažiaceho                                                                                          podpis pedagóga

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––                                            –––––––––––––––––––––––––––––––––

                podpis korepetítora                                                                         pečiatka a podpis vysielajúcej organizácie

_______________________________________________________________________________________

 Prihlášku zasielajte: Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých
PhDr. Ladislav Dráfi
Gy. Széchenyiho 8, 940 70 Nové Zámky
00421 904 547 820, 00421 35 6400 675
e mail: ladislav.drafi
@ post.sk

 

Propozície súťaže

„Zahrajže nám píšťalôčka“

Cieľ a charakter súťaže

 

-          do súťaže sa môžu prihlásiť všetky základné umelecké školy, cirkevné umelecké školy, súkromné umelecké školy, stredné umelecké školy, konzervatóriá, vysoké umelecké školy, kultúrne zariadenia a iné inštitúcie, pedagógovia a umelci zo Slovenska a zahraničia,

-          súťaž je dobrovoľná,

-          do súťaže vysiela kompetentná organizácia len svojho najlepšieho hráča v rôznych kategóriách  (pedagóg si vyberie  jedného najlepšieho sólového hráča za súťažnú kategóriu za  školu,  v jednej kategórii môžu súťažiť viacerí pedagógovia, /napr. A kategória, môžu sa súťažiť aj dvaja súťažiaci, ale musia  byť od iného pedagóga, pedagóg si môže za každú kategóriu určiť najlepšieho hráča svojej triedy, to isté platí za komornú hru),

-          súťaž sa organizuje každý druhý rok ako interpretácia slovenských a svetových diel, diela súčasných skladateľov v sólovej hre a v komornej hre na zobcové flauty (prepisy diel sú povolené),

-          na súťaži sa zúčastňujú pedagógovia, korepetítori a pozorovatelia, kde je ich prácu nutné hodnotiť v kontexte s výchovno-vyučovacím procesom v rôznych vzdelávacích zariadeniach.

 

Riadenie a štruktúra súťaže

   -          súťaž má celoštátnu pôsobnosť s medzinárodnou účasťou,

-          prípravu a priebeh súťaže riadi odborná komisia, ktorú vymenúva Združenie VDAM,

-          riaditeľa súťaže vymenuje Združenie VDAM,

-          odborná komisia (porota) zodpovedá za priebeh súťaže a správne vyhodnotenie súťaže,

-          riaditeľ súťaže dohliada na odbornú porotu,

-          riaditeľ súťaže, v prípade nejasností pri vyhodnotení súťaže, má právo kontrolovať celú súťaž, prácu porotcov, má právo pri nesprávnosti vyhodnotenia súťaže meniť poradie súťaže, iba v takom prípade ak zúčastnení súťažiaci požiadajú o písomné vysvetlenie poradia súťaže,

-          riaditeľ súťaže má právo odvolať porotcu ak porušil etiku súťaže a priebeh súťaže,

-          riaditeľ súťaže má právo okamžite vymenovať porotcu v takom prípade ak sa nedostaví člen poroty na súťaž,

-          členstvo v komisii (porote) môže byť platené alebo čestné. Odborná komisia súťaže pracuje podľa stanov súťaže, ktoré schválilo Združenie VDAM.

 

Podmienky súťaže

-          súťaže sa môže zúčastniť každý žiak základnej umeleckej školy, cirkevnej umeleckej školy, súkromnej umeleckej školy, študent strednej umeleckej školy, konzervatória, vysokej umeleckej školy, kultúrneho zariadenia a inej inštitúcie, pedagógovia a umelci zo Slovenska a zahraničia, ktorý spĺňa podmienky vekového zaradenia do kategórií (5 - 6 rokov), A (7 - 8 rokov), B (9 - 10 rokov), C (11 – 12 rokov), D (13 – 14 rokov), E (15 – 16 rokov), F (17 – 18 rokov), G (19 a viac rokov), H – konzervatóriá a vysoké školy , Pg – pedagógovia, U – umelci.

-          komorná hra od dua najviac noneto,

-          súťažiaci musí spĺňať predpísaný súťažný program a časový limit trvania programu,

-          súťažné skladby sa interpretujú naraz,

-          súťažné skladby nesmú byť z rovnakého štýlového obdobia,

-          súťaž sa koná každý druhý rok v mesiaci Máj pod názvom : ZAHRAJŽE NÁM PÍŠŤALOČKA

 

Finančné zabezpečenie súťaže

-          účastnícky poplatok na osobu (súťažiaci, korepetítor, pedagóg, pozorovateľ) je       5 €

-          účastnícky poplatok pre komorné zoskupenie je na osobu      5 € (upozorňujeme, že v komornej hre každý účastník platí účastnícky aj v takom prípade ak je zadelení v súťaži pre sólovú hru)
 

-          granty z rôznych fondov,

-          sponzori.

 

Vyhodnotenie súťaže, práva a povinnosti súťažiacich

-          za vyhodnotenie súťažiacich zodpovedá odborná porota zostavená z pedagógov Konzervatórií, VŠMU, Vysokých pedagogických škôl – Katedry hudby, zo Slovenskej republiky alebo zahraničia,

-          odborná porota vyhodnotí súťažiacich v pásmach : zlaté, strieborné, bronzové a vyhlási najlepších interpretov kategórií a komornej hry,

-          odborná porota vyhlási laureáta sólovej hry 2013 a laureáta komornej hry 2013

-          porota môže byť zostavená najmenej z dvoch členov,

-          súťaž je určená žiakom základných umeleckých škôl, súkromných umeleckých škôl, cirkevných umeleckých škôl, študentom stredných umeleckých škôl, konzervatórií, vysokých škôl, kultúrnych zariadení a iných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú výučbou hry na zobcové flauty, pre pedagógov a umelcov,

-          predpísaná kategorizácia musí byť dodržaná,

-          súťažiaci musí dodržať propozície súťaže,

-          súťažiaci má právo informovať sa o súťaži,

-          súťažiaci má právo písomne sa odvolať riaditeľovi súťaže, ak boli porušené propozície súťaže.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia súťažiacich

   -          je zabezpečená organizáciou Červený kríž Nové Zámky počas celej súťaže,

-          ďalej za ochranu zdravia súťažiacich zodpovedajú v plnej miere pedagógovia, ktorí sú určení ako pedagogický dozor vysielajúcou organizáciou.

 

Ubytovanie, stravovanie a cestovné počas súťaže

-          si zabezpečuje a hradí súťažiaci sám .                                                                                    Šport Hotel na Sihoti                tel. č.:  +421 (0) 35 6423091                                                 Hotel Korzo                             tel. č.:  +421 (0) 35 6408 932, 6400 432, 6400 433              Hotel Grand                             tel. č.:  +421 (0) 35 6404424                                       
Hotel Stardust                          tel. č.:  +421 (0) 35 6403085                           

-          lacné ubytovanie a stravovanie je možné zabezpečiť prostredníctvom Združenia VDAM, ktoré treba uviesť v prihláške do 13.apríla 2013.

 

Prihlášky treba
odoslať e - mailom a poštou

do 13. apríla 2013

 

Účastnícky poplatkom treba uhradiť
 do 13. apríla 2013
na č. účtu : Združenia VDAM
34744964/0900

 

V prípade ochorenia súťažiaceho bude účastnícky poplatok na požiadanie vysielajúcej organizácie vrátený len do 30. apríla 2011. Po tomto termíne účastnícky poplatok nebude vrátený, nakoľko bude už zahrnutý do organizačných nákladov súťaže.


VERSENYFELHÍVÁS 2013

VII. NEMZETKÖZI  FURULYAVERSENY 

ÉRSEKUJVÁR - SLOVÁKIA

Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých,

Nám. Gy. Széchenyiho 8, 940 7O Nové Zámky, Slovákia

 A verseny időpontja: 2013.  Május 2.-4 ig.

 

Kedves igaszgatóság és versenyzők


Versenyünk szervezésének az a célja, hogy a európai zeneiskolák, konzervatóriumok, főiskolák és müvészek  a furulyjánjáczók rendszeres találkozanak minden 2 évben  szakmai tapasztalatcserére.  Ezért kérjük az igazgató kollégákat, hogy aktivizálják részvételre a versenyzőköt furulyát tanító kollégákat  és müveszeket. Tegyék lehetővé, hogy azok a tanárok és müveszeket is eljöhessenek, akik nem indítanak versenyzőt.  Fontosnak tartjuk, hogy a versenyzők ne üres kézzel távozzanak.  Szeretet lesz a motto versenye...


A versenyen csak barokk  fogású hangszeren szabad játszani!

A szóló kategóriákban a versenyzőknek nem kötelezó  fejbőll játszani.

 

A verseny zsűrije: konzervatórium, főiskola tanárai es müvészek

 A zsűri megadott szempontok szerint pontozni fog

  

 


 

RÉSZVÉTELI  FELTÉTELEK:

 

Nevezési határidő: 2013. aprilis 13. (pontosan kitöltött nevezési lappal)

Nevezési díj: 5 euró (a helyszínen fizetendő a verseny megkezdése előtt)

               

      A VERSENY SZÓLÓ KATEGÓRIÁI:

I.           KORCSOPORT  PŠ : 5-6 évesek

( 1 zongorakíséretes darab)                                                                        maximális játékidő  3 perc

II.         KORCSOPORT A:  7-8 évesek

(2 zongorakíséretes darab)                                                                  maximális játékidő: 4 perc

III.       KORCSOPORT B: 9-10 évesek    

(2 zongorakíséretes darab)                                                               maximális játékidő: 6 perc

IV.       KORCSOPORT C : 11-12évesek

         (2 zongorakíséretes darab)                                                                         maximális játékidő: 8 perc

V.         KORCSOPORT D: 13-14 évesek

         (2 zongorakíséretes darab)                                                                         maximális játékidő: 10 perc

VI.       KORCSOPORT E: 15-16 évesek

         (2 zongorakíséretes darab)                                                                         maximális játékidő: 10 perc

VII.     KORCSOPORT F: 17-18 évesek

               (2zongorakíséretes darab)                                                                             maximális játékidő: 10 perc

      VIII. KORCSOPORT F: 18-19 évesek

          (2 zongorakíséretes darab)                                                                         maximális játékidő: 10 perc

        IX. KORCSOPORT G: 19 és dob évesek

          (2 zongorakíséretes darab)                                                                         maximális játékidő: 10 perc

          X. KORCSOPORT H: Konzervatórium és zenei főiskolák

          (2 zongorakíséretes darab)                                                                         maximális játékidő: 10 perc

          XI. KORCSOPORT Pg:  Pedagógusok

          (2 zongorakíséretes darab)                                                                         maximális játékidő: 10 perc

          XII. KORCSOPORT U:  Müveszek

          (2 zongorakíséretes darab)                                                                          maximális játékidő: 10 per

 

Ebéd   és szálas  jelentkezés alapján   Aprílis 13 - ig.

 

Kedves kollégák! A nevezési lap fénymásolással sokszorosítható.

Minden versenyzö külön lapot, pontosan és olvashatóan töltsétek ki.

Lehetőleg E-mail-en és postán juttassátok el.

A jelentkezéseket E-mailban visszaigazoljuk.

A versennyel kapcsolatos bármilyen információért forduljon hozzánk.

Eredményes felkészülést, és sikeres versenyzést kíván a rendező:

Dr. Dráfi László 

 

 Cím: Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých, Nám. Gy. Széchenyiho 8,  940 70 Nové Zámky, Slovákia.   Telefon: 00421 905 547 820, 00421035 6400675,    E-mail: ladislav.drafi@post.sk.

NEVEZÉSI LAP

 

VII. NEMZETKÖZI  FURULYAVERSENY

ÉRSEKUJVÁR - SLOVÁKIA

 

 BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2013. FEBRUÁR 28.

 

SZÓLÓ KATEGÓRIA I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. KORCSOPORT

 

A versenyző neve: .............................................................................................................

Születési dátuma: .......................................   Zeneiskolai osztálya: ...............................

 Felkészítő tanár: .......................................   Zongorakísérő: ..........................................

Kíséretes mű szerzők, címe, tételei:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

Dátum……………………………                                                                                 ………………………………..

                                                                                       Pecsét                                               iskola ig. alaírasa

 


 

National competition of playing on fipple flute

 

Organizers:
Association for education of children, youth and adults
City Nové Zámky
 Uban Culture Centre
Tel: 00421 904 547 820 

 

"Play for us recorder"

Organization:

Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých

PhDr. Ladislav Dráfi
Nám. Gy. Széchenyiho 8, 940 70 Nové Zámky
00421 904 547 820, 00421 35 6400 675
e mail ladislav.drafi
@ post.sk 

2.-4. May  2013
Nové Zámky

Dear colleagues, dear contestants,

allow me to welcome you on the VII. year of the Slovakian national contest of playing on the fipple flute “Play for us recorder”.

     Thanks to you, dedicated teacher of art schools, we are opening again this year, which again will present talented artists from Slovakia and from abroad, who we will demonstrate their mastery. I am very happy, that you were willing to devote your time and energy to prepare your wards. You certainly overcame many financial, physical and organizational obstacles, just for participating together, and fight for re-encounter with their colleagues and competitors again in Nové Zámky. For all this belongs to you my big thanks.

     When I think of the previous five years, all were charming and qualitatively on high level of interpretation. I believe, that the oncoming year will be in a spirit of warm atmosphere, healthy competition, friendship and quality recitation.

I believe, that you will like Nové Zámky and I wish you to feel here with us just like at home.

PhDr. Ladislav Dráfi
director of competition
educator in Basic School of Art
legal representative of the Association VDAM
                                                                     

Competition categories

Category PŠ

Age of contestants:                       from 5 to 6 yars
Musical instrument:                       soprano fipple flute
Repertoire:                                  1 song from your choice
                                                   (from the renaissance up to present)
Length of program:                       from 2 to 4 minutes
Instrument layout:                         solo - a required support
Chamber play:                              mostly noneto 

Category A

Age of contestants:                       from 7 to 8 yars
Musical instrument:                       soprano fipple flute
Repertoire:                                   1 Slovak song, 1 song from your choice
                                                    (from the renaissance up to present)
Length of program:                       from 2 to 4 minutes
Instrument layout:                         solo - a required support
Chamber play:                               mostly noneto

Category B

Age of contestants:                       from 9 to 10 years
Musical instrument:                       soprano fipple flute
Repertoire:                                   1 Slovak song, 1 song from your choice
                                                    (from the renaissance up to present)
Length of program:                       from 3 to 6 minutes
Instrument layout:                         solo - a required support
Chamber play:                              mostly noneto

Category C

Age of contestants:                       from 11 to 12 years
Musical instrument:                       sopranino - soprano – alto fipple flute
Repertoire:                                   2 song from your choice
                                                    (from baroque up to present)
Length of program:                       from 6 to 8 minutes
Instrument layout:                         solo - a required support
Chamber play: mostly noneto

Category D

Age of contestants:                      from 13 to 14 years
Musical instrument:                      sopranino - soprano – alto - tenor fipple flute
Repertoire:                                  2 song from your choice
                                                   (from baroque up to present)
Length of program:                      from 7 to 9 minutes
Instrument layout:                        solo - a required support
Chamber play:                             mostly noneto

 

Category E

Age of contestants:                       from 15 to 16 years
Musical instrument:                       sopranino - soprano – alto - tenor fipple flute
Repertoire:                                   2 song from your choice
                                                    (from the renaissance up to present)
Length of program:                       from 8 to 10 minutes
Instrument layout:                         solo - a required support
Chamber play:                              mostly noneto 

Category F
Age of contestants:                       from 17 to 18 years
Musical instrument:                       sopranino - soprano – alto - tenor fipple flute
Repertoire:                                   2 song from your choice - part of the sonata or concert
                                                    (from baroque up to present)
Length of program:                       from 9 to 10 minutes
Instrument layout:                         solo - a required support
Chamber play:                              mostly noneto 

Category G – Basic Schools of Art

Age of contestants:                       from 19 and more years
Musical instrument:                       sopranino - soprano – alto - tenor fipple flute
Repertoire:                                    2 song from your choice - part of the sonata or concert
                                                    (from baroque up to present)
Length of program:                       10 minutes
Instrument layout:                         solo - a required support
Chamber play:                              mostly noneto

 Category H – Conservatories and Universities

Musical instrument:                       sopranino - soprano – alto - tenor fipple flute
Repertoire:                                   songs from your choice
                                                    (from the renaissance to classicism)
Length of program:                       from 9 to 10 minutes

 

Category Pg –  Pedagóg
Musical instrument:                       sopranino - soprano – alto - tenor fipple fluteRepertoire:                             songs from your choice
                                                    (from the renaissance to classicism)
Length of program:                       from 9 to 10 minutes

 

Category  U –   Koncert majster
Musical instrument:                       sopranino - soprano – alto - tenor fipple flute
Repertoire:                                   songs from your choice
                                                    (from the renaissance to classicism)
Length of program:                       from 9 to 10 minutes

 

Prezentación

VII. celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou

v hre na zobcové flauty

 

„Zahrajže nám píšťalôčka“       

Name sólista:

Meno a priezvisko súťažiaceho :...................................................................................................

Rodné číslo :..................................................................................................................................

Vysielajúca organizácia :..............................................................................................................

Adresa :..............................................................................................PSČ :..................................

Telefón :..........................................................e – mail :...............................................................

Súťažná kategória category :.........................................Vek súťažiaceho :..................................

Nástroj :..........................................................Dĺžka programu :...................................................

Repertoire :

.......................................................................................................................................................

......................................................................           :Length of program.............................

.......................................................................................................................................................

......................................................................            :Length of program............................

Name korepetítor:

Meno a priezvisko korepetítora :.................................................................................................

Meno a priezvisko pedagóga :......................................................................................................

 

 Meno a priezvisko pozorovateľa :.................................................................................................

Adresa :................................................................................................PSČ :................................

 

Prihlasujem účastníka na lacné ubytovanie v SOŠ :                 áno                                        nie

Počet osôb :..............................

 

Prihlasujem účastníka na spoločnú stravu :                                               áno                                        nie

Počet osôb :...............................

Dátum :...............................................

 

 

––––––––––––––––––––––––––––                                                     –––––––––––––––––––––––––––––––––

                podpis súťažiaceho                                                                                          podpis pedagóga

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––                                            –––––––––––––––––––––––––––––––––

                podpis korepetítora                                                                         pečiatka a podpis vysielajúcej organizácie

 

_______________________________________________________________________________________

 

 Name orgazicion:  Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých
PhDr. Ladislav Dráfi
                  Gy. Széchenyiho 8, 940 70 Nové Zámky
00421 904 547 820, 00421 35 6400 675
e mail ladislav.drafi
@ post.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   © Mestské kultúrne stredisko - Nové Zámky. Všetky práva vyhradené.

Clock by www.clocklink.com