NÁVŠTEVNÉ HODINY:
Celoročne každý piatok od: 20:00
Iný termín: dohodou

Mesto Nové Zámky
Odbor kultúry.
OAK pri OOS v Nových Zámkoch bol schválený Radou ONV Nové Zámky dňa 26. 8. 1975 
a Organizačný poriadok nadobudol platnosť dňom 1. 9. 1975.
Prechodne bol umiestnený v spoločnej kancelárii MŠV v budove OOS Nové Zámky,
Fučíkova ulica č. 6. V decembri 1975 vedúci OAK za spolupráce SÚAA Hurbanovo,
KH Hlohovec, ONV, OOS a MsNV Nové Zámky získal rodinný dom pre OAK na Tatranskej ul. č. 13.
Pod vedením vedúceho OAK sa priamo podieľali pri zriaďovaní OAK členovia astronomických krúžkov z :
Gymnázia Nové Zámky - ved. Eva Holotová a Vojtech Csizmadia, OU Priemstav n.p.
Nové Zámky - ved. Mikuláš Horváth, SPŠE Nové Zámky - ved. Július Borka,
ZDŠ Uľany nad Žitavou - ved. Anna Valachová a žiaci zo SEŠ Nové Zámky,
ktorí odpracovali spolu 1 300 brigádnických hodín na prestavbe OAK.
Rekonštrukcia sídla kabinetu trvala 5 mesiacov. OAK bol verejnosti sprístupnený
1. júna 1977 a slávnostne otvorený 18. júna 1977. Odvtedy bol kabinet systematicky doplňovaný
odbornou literatúrou a prístrojovým vybavením. Budova OAK sa nachádzala v asanačnom pásme mesta.
Budova  OAK mala byť  asanovaná v roku 1980 a preto bolo potrebné hľadať nové priestory pre OAK.
Nová budova sa našla na Tabakovej ulici č. 8. Po prispôsobení budovy potrebám OAK a presťahovaní OAK
pracoval naďalej a v roku 2006 po rekonštrukčných prácach doterajší vedúci p. Tibor Mézes
(ktorý túto prácu vykonával od založenia OAK) odchodom do dôchodku ukončil pracovnú činnosť.
Kabinet po rekonštrukcii bol slávnostne otvorený dňa 20. 10. 2006.
Činnosť kabinetu prevzali p. Ing. Pavol Paulík, p. Gabriel Korpás a novým vedúcim sa stal
p. Gabriel  Hodál, ktorý dovtedy aktívne spolupracoval s OAK ,  p. Mézesom. V roku 2012 oslávil
p. Mézes životné jubileum 70 rokov. Za dlhoročnú prácu v astronomickom kabinete
p. Š. Kürti dal návrh na pomenovanie asteroidu menom " Mézes " . Po schválení návrhu bol príslušný
certifikát počas prednášky o asteroidoch 21. 10. 2013 slávnostne odovzdaný p. Tiborovi Mézesovi.
V roku 2013 nás navždy opustil ing. Pavol Paulík. Jeho činnosť v astrokabinete bola ocenená návrhom p.Kürtiho
pomenovať asteroid "2010 AQ39" menom Paulík. Následne bolo asteroidu definitívne pridelené označenie 
(336680) PavolPaulík. Príslušný certifikát prevzala manželka z rúk navrhovateľa p. Kürtiho. 
                                                                                                                  
Tabakova 8, Nové Zámky